Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

bubbly
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
bubbly
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
bubbly
1040 1c02 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutofmyhead outofmyhead
bubbly
9267 74bd 390
PAMIĘTAM I SZANUJE .
bubbly
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viaoutofmyhead outofmyhead

August 02 2017

bubbly

July 25 2017

bubbly
2915 1969 390
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme vianataliana nataliana
bubbly
bubbly
6585 000d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
bubbly
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
bubbly
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
bubbly
Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić
— 'Buszujący w zbożu'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaoutofmyhead outofmyhead

July 13 2017

bubbly
6977 6be9 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaoutofmyhead outofmyhead

June 06 2017

bubbly
6055 d8e1 390
Reposted byLadyMigniard LadyMigniard
bubbly
7700 d474 390
Reposted fromShini Shini viasatyra satyra

May 29 2017

bubbly
0452 6abb 390

May 21 2017

bubbly
8192 3ff3 390

May 16 2017

bubbly
6488 7b58 390
bubbly
3280 372e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoszmarek koszmarek

May 15 2017

bubbly
5431 1951 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl